Főoldal » Hírek » Brutálisan bántalmazta barátnőjét egy férfi - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te és súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az 54 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019-ben egy bujá­ki üdü­lő­ben tar­tott ren­dez­vé­nyen bru­tá­li­san meg­ver­te barátnőjét.

A vád sze­rint a férfi és a nő 2018-ban ismer­ke­dett meg, kap­cso­la­tuk a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt konf­lik­tu­sok­kal volt ter­helt. 2019 júni­u­sá­ban egy csa­lá­di ren­dez­vé­nyen össze­vesz­tek, az ittas férfi a nő fejét a fal­hoz verte, majd a mene­kü­lő sér­tet­tet két­szer tar­kón ütöt­te. Később a sér­tett mis­kol­ci ott­ho­ná­ba utaz­tak, ahol a férfi a tera­szon meg­tép­te a nő haját és megpofozta.

Néhány hónap múlva a férfi a haj­na­li órák­ban saját kul­csá­val bement a sér­tett ott­ho­ná­ba, fel­éb­resz­tet­te, beszél­get­tek, de ezút­tal is össze­vesz­tek, és a férfi több­ször nagy erő­vel arcon ütöt­te a nőt.

2019 novem­be­ré­ben a pár egy bujá­ki üdü­lő­ben vett részt egy ren­dez­vé­nyen. Vacso­ra után az eme­le­ti szo­bá­juk­ban az ittas férfi újra fél­té­keny­ked­ni kez­dett, majd a vesze­ke­dés során a hom­lo­kán meg­ütöt­te a nőt, aki ezután kizár­ta őt a szo­bá­ból. Később a férfi az ajtót betör­ve ráron­tott, és gát­lás­ta­la­nul, hossza­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, aki egy­szer ki tudott mene­kül­ni a szo­bá­ból és segít­sé­gért kiál­tott, de a férfi a szo­bá­ba vissza­húz­va ezután is tovább verte. A bán­tal­ma­zás­nak végül a segély­ki­ál­tás­ra az eme­let­re siető ven­dé­gek és a dol­go­zók vetet­tek véget.

A sér­tett az arcán és a fején zúzó­dá­sos és töré­ses, 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ám a táma­dás ere­jé­re, a táma­dott terü­le­tek­re, vala­mint a bekö­vet­ke­zett sérü­lé­sek­re figye­lem­mel fenn­állt a lehe­tő­sé­ge az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek kelet­ke­zé­sé­nek is.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te és két rend­be­li súlyos testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a Tör­vény­szék a koráb­ban a fér­fi­val szem­ben elren­delt távol­tar­tást tovább­ra is tart­sa fenn.

Arra az eset­re, ha a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.