Főoldal » Archív » Brutálisan bántalmazta idős szüleit

Egy 50 éves fonyó­di férfi és a 75 év felet­ti szü­lei között gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek. Ennek során több­ször elő­for­dult, hogy a férfi bán­tal­maz­ta a szü­le­it. 2013. októ­ber 30-án az esti órák­ban a férfi itta­san szi­dal­maz­ta, majd  több órán keresz­tül dur­ván bán­tal­maz­ta a sér­tet­te­ket. Mind­ket­tő­jü­ket kéz­zel, ille­tő­leg ököl­lel ütle­gel­te, hajuk­nál fogva több­ször nagy erő­vel egy­más­nak ütöt­te a fejü­ket, ille­tő­leg pár­nát nyo­mott az arcuk­ra és azzal foj­to­gat­ta őket. Eköz­ben több­ször pálin­kát ivott, majd vissza­tért a sér­tet­tek­hez és tovább foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­su­kat. A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta idős szüleit