Főoldal » Archív » Brutálisan megölte ismerősét, felgyújtotta, majd elásta a holttestet

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki ladi lakó­há­zá­ban agyon­ver­te egy koráb­bi osz­tály­tár­sát.

A vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, több alka­lom­mal ítél­ték már el sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt is, aki agresszív és anti­szo­ci­á­lis sze­mé­lyi­ség­je­gyei miatt egy koráb­ban elle­ne indí­tott bün­te­tő­el­já­rás során még a tanács­ve­ze­tő bíró­ra is rátá­madt.

A bűn­cse­lek­mény sér­tett­je 2015. kará­cso­nyán Kapos­vár­ra indult meg­lá­to­gat­ni hoz­zá­tar­to­zó­it, ami­kor kerék­pár­ja Ladon meg­hi­bá­so­dott, ame­lyet egy isme­rő­sé­nél hagyott. A sér­tett a kará­cso­nyi ünne­pe­ket köve­tő­en, 2016. janu­ár 3-án tért vissza Ladra a kerék­pár­já­ért, ahol betért a helyi presszó­ba is és ita­loz­ni kez­dett. Itt a vád­lot­tal – aki­vel egy­kor osz­tály­tár­sak vol­tak - együtt foly­tat­ták az ita­lo­zást, végül a presszó zárá­sa után a vád­lott házá­ban kötöt­tek ki.

Itt az ittas vád­lott egy jelen­ték­te­len sér­tés miatt rátá­madt az isme­rő­sé­re, akit egy tég­lá­val előbb fejbe ütött, majd a föld­re került sér­tet­tet acél­be­té­tes mun­kás­ba­kan­csá­val test­szer­te leg­ke­ve­sebb nyolc alka­lom­mal meg­rú­gott, illet­ve meg­ta­po­sott. Miu­tán a sér­tett nem muta­tott élet­je­le­ket, a vád­lott a holt­tes­tet ben­zin­nel lelo­csol­ta és meg­gyúj­tot­ta, majd a marad­vá­nyo­kat a lakó­ház mel­lék­épü­le­té­ben elhan­tol­ta.

A sér­tett eltű­né­se miatt a Szi­get­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya indí­tott köz­igaz­ga­tá­si eljá­rást, amely­ben az igen ala­pos és körül­te­kin­tő vizs­gá­lat alap­ján tet­tek jel­zést a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon azzal, hogy a sér­tett bűn­cse­lek­mény­nek vál­ha­tott áldo­za­tá­vá.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. júli­us 4-én ren­delt el nyo­mo­zást ember­ölés bűn­tet­te miatt, mely­nek során a több hónap­nyi munka után végül siker koro­náz­ta a nyo­mo­zó ható­ság erő­fe­szí­té­se­it, és a sér­tett marad­vá­nya­it 2016. szep­tem­ber 7-én meg­ta­lál­ták a vád­lott lakó­há­zá­nak elha­gya­tott kam­rá­já­ban, majd fel­ku­tat­ták a sér­tett által a halá­la ide­jén magá­nál tar­tott hol­mi­ja­it is, melye­ket a vád­lott az elkö­ve­té­si hely köze­lé­ben lévő lakat­lan házak kút­ja­i­ba dobott.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó, fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.