Főoldal » Hírek » Brutálisan megverte, majd zaklatta volt barátnőjét egy kiskunhalasi férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021. május 2-án Kis­kun­ha­la­son bru­tá­li­san meg­ver­te a volt barát­nő­jét, utána pedig hóna­po­kon keresz­tül tele­fo­non és sze­mé­lye­sen zak­lat­ta, fenyegette.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021. május 2-án dél­után egy kis­kun­ha­la­si utcán szó­vál­tás­ba keve­re­dett a volt barát­nő­jé­vel. Ennek során a férfi a fal­hoz vágta a sér­tet­tet, több­ször fel­po­foz­ta, majd a hajá­nál fogva több­ször, nagy erő­vel bele­ver­te a fejét a falba.

A sér­tett össze­esett, térd­re rogyott, ami­kor a vád­lott a gyom­rá­ba tér­delt, majd ököl­be szo­rí­tott kéz­zel arcon ütöt­te. A bán­tal­ma­zás miatt a volt barát­nő olyan súlyos, elmoz­du­lás­sal járó arc­csont­tö­rést szen­ve­dett, amit műte­ni kellett.

A bru­tá­lis verés után az erő­sza­kos ter­mé­sze­tű férfi folya­ma­to­san tele­fo­non hívo­gat­ta a sér­tet­tet, SMS üze­ne­te­ket kül­dött neki, továb­bá sze­mé­lye­sen is zak­lat­ta a sér­tet­tet a lakó­he­lyén. A zak­la­tá­sok során több­ször meg­fe­nye­get­te az őt eluta­sí­tó sér­tet­tet. Közöl­te vele, hogy újra kór­ház­ba fogja jut­tat­ni, illet­ve kés­sel fogja bántalmazni.

A sér­tett segít­sé­get kért, ami miatt a vád­lot­tal szem­ben távol­tar­tást ren­del­tek el. Ennek hatá­lya alatt, 2021. szep­tem­ber köze­pé­től azon­ban ismét hívo­gat­ni kezd­te tele­fo­non a sér­tet­tet, illet­ve üze­ne­te­ket kül­dött neki, ame­lyek­ben bán­tal­ma­zás­sal és ölés­sel fenyegette.

A távol­tar­tás alatt álló fér­fit az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy koráb­bi súlyos testi sér­tés miatt jog­erő­sen kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért ennek vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.