Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Búcsúzunk dr. Frischmann Edgartól
Búcsú­zunk nyug­dí­jas kol­lé­gánk­tól, dr. Frisch­mann Edgar­tól. Az ügyész­ség emb­le­ma­ti­kus alak­ja volt, lel­ke­se­dé­se, hiva­tás­tu­da­ta 1995-ben tör­tént nyug­dí­ja­zá­sa után is a szer­ve­zet köte­lé­ké­ben tar­tot­ta: szak­szer­ve­ze­ti fel­ada­to­kat látott el. Még idén is aktí­van részt vett a szak­szer­ve­zet életében.
 
A közép-európai tör­té­ne­lem nehéz­sé­gek­kel teli száz éve jutott szá­má­ra osz­tály­ré­szül. Bécs­ben szü­le­tett, majd fia­tal­em­ber­ként több tíz­ezer ember­rel együtt vagon­ba zsú­fol­va a német­or­szá­gi Sach­sen­ha­us­en­be hur­col­ták. A vélet­le­nen múlt, hogy a kivég­zés elől meg­me­ne­kült. 1953-ban nevez­ték ki ügyész­nek a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség­re. A Pest Megyei Főügyész­ség­ről ment nyug­díj­ba, ahol köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten látott el szolgálatot.
 
Idén tavasszal szü­le­tés­nap­ját még sze­re­tett kol­lé­gái köré­ben ünne­pel­te. Földi útja 102. élet­évé­ben ért véget.