Főoldal » Archív » Budapesti ékszerüzletből loptak – eredményes vádemelés – VIDEÓVAL

Elte­rel­ték az eladó figyel­mét, majd eltu­laj­do­ní­tot­tak egy arany­gyű­rűt; első­fo­kú íté­le­té­ben a bíró­ság fegy­ház­ra és köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te a vád­lot­ta­kat.

A 47 éves férfi és a 43 éves nő 2016. novem­ber 7-én, dél­után bemen­tek a XIII. kerü­le­ti ékszer­üz­let­be, ahol azt mond­ták az eladó­nak, hogy arany­gyű­rűt sze­ret­né­nek vásá­rol­ni. Az eladó kitett a pult­ra két, gyű­rűk­kel teli ékszer­tál­cát, ame­lyet a vád­lot­tak néze­get­tek, pró­bál­gat­ták a gyű­rű­ket, majd közöl­ték, hogy arannyal kíván­nak fizet­ni. Miköz­ben az eladó az arany aktu­á­lis árfo­lya­mát ellen­őriz­te, a férfi – kihasz­nál­va az eladó figyel­met­len­sé­gét -, az egyik ékszer­tál­cá­ról levett egy 200.000 forint érté­kű, 18 kará­tos, zafír­kö­ves arany­gyű­rűt és a kezé­ben tar­tott mobil­te­le­fon­ja alá rej­tet­te.

Ezután a vád­lot­tak arra kér­ték az eladót, hogy tegyen félre nekik egy gyű­rűt, mert hol­nap vissza­jön­nek érte, majd a férfi meg­adott egy álne­vet, és egy fik­tív mobil­te­le­fon­szá­mot. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak vásár­lás nél­kül, a lopott gyű­rű­vel távoz­tak.

A férfi a vád sze­rint 2016 őszén továb­bi négy bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett; VI. kerü­le­ti ven­dég­lá­tó­he­lyek­ről tulaj­do­ní­tot­ta el a ven­dé­gek pénz­tár­cá­it, tás­ká­it a benne lévő érté­kek­kel együtt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen több­rend­be­li, üzlet­sze­rű lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge, társa ellen bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, a vád­kép­vi­se­le­tet a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség látta el.

A bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat, a fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt 2 év 10 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a nőt 200 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te.

Az ügyész­ség a férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, a nőre az íté­let jog­erős.

A Rend­őr­ség által az üggyel kap­cso­lat­ban koráb­ban köz­zé­tett videó eléré­si útvo­na­la:

 http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ekszeruzletbol-loptak-videoval