Főoldal » Archív » Budapesti társasház udvarán árulták a kábítószert - vádemelés

A kábítószer-kereskedelemmel vádolt két férfi a vád sze­rint egy VIII. kerü­le­ti lakó­ház udva­rán rend­sze­re­sen árult kábí­tó­szert, a tár­sas­ház­ba érke­ző­ket pedig - első­sor­ban egy eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zés­től tart­va - video­ka­me­rán keresz­tül figyelték.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 54 éves és egy 47 éves férfi - az elfo­gá­suk ide­jén egy VIII. kerü­le­ti tár­sas­ház egyik laká­sá­ban, illet­ve annak udva­rán rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert, illet­ve új pszi­cho­ak­tív anya­got. A vád­lot­tak a vevők, illet­ve az eset­le­ge­sen meg­je­le­nő rend­őrök meg­fi­gye­lé­se érde­ké­ben a bejá­rat­nál video­ka­me­rát helyez­tek el, mely­nek fel­vé­te­le­it a kony­há­ban elhe­lye­zett tele­ví­zi­ón keresz­tül kísér­ték figyelemmel.

A vád­lot­tak az elfo­gá­suk nap­ján - 2016. janu­ár 08-án – is több sze­mély­nek adtak el kábí­tó­szert. Az érté­ke­sí­tés cél­já­ból kimért kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat egy sport­tás­ká­ba tet­ték, azt az épü­let udva­rá­ra vit­ték, és onnan szol­gál­ták ki a nap folya­mán érke­ző vevőket.
A vád sze­rint volt olyan vevő­jük, aki csak­nem három hónap alatt kb. 400 alka­lom­mal vásá­rolt tőlük „kris­tály­ként” ismert kábí­tó­szert, cso­ma­gon­ként 1000 forin­tos áron.
A rend­őrök a fenti napon - meg­fi­gye­lést köve­tő­en – beha­tol­tak a lakás­ba, majd mind­ket­tő­jü­ket még ezen a napon elfog­ták és előállították.

Az elfo­gás­kor a lakás­ban tar­tóz­ko­dott az egyik vád­lott volt élet­tár­sa is, aki a vád sze­rint tudo­más­sal bírt arról, hogy a lakás­ban kábítószer-kereskedelem folyik. A nő a rend­őrök érke­zé­sét a kame­rán keresz­tül ész­lel­te, ezért a kony­ha­pul­ton lévő mint­egy 100 darab üres, a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­ra szol­gá­ló nej­lon tasa­kot a mell­tar­tó­já­ba rej­tett azért, hogy a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai azo­kat ne talál­ják meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Női tár­su­kat a főügyész­ség bűn­pár­to­lás­sal vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig terjed.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedoket-fogtak-videoval