Főoldal » Hírek » Büféből loptak, majd a bokorba rejtették a zsákmányt - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség vádat emelt egy 14 éves fiú és egy 30 éves férfi ellen, akik egy lakó­he­lyü­kön meg­ren­de­zett ese­mé­nyen egy sátor­ból alko­ho­los ita­lo­kat és élel­mi­szert loptak.

A vád­irat sze­rint a 2022 júni­u­sá­ban Rom­hány­ban meg­ren­de­zett fesz­ti­vá­lon éjjel a vád­lot­tak egy ven­dég­lá­tó sátor­ból össze­sen 92.380 forint érték­ben lop­tak el egy rekesz sört, egy rekesz ener­gia­italt, továb­bá rumot, pálin­kát, likőrt, whis­kyt, vala­mint két kar­ton csip­szet. A kamasz­fiú ezután az üres pénz­tár­gé­pet szán­dé­ko­san összetörte.

A zsák­mányt a hely­szín­től nem messze, egy bok­ros részen rej­tet­ték el, de a kár egy része a lopott hol­mik meg­ta­lá­lá­sá­val meg­té­rült. A pénz­tár­gép tönk­re­té­te­lé­vel továb­bi 107.950 forint kára lett a büfé üzemeltetőjének.

A fia­tal­ko­rú fiú néhány nap­pal később nagy­szü­le­i­nél tar­tóz­ko­dott, ahol az egyik szo­bá­ból ellop­ta nagy­nén­je arany­ból készült lán­ca­it, kar­kö­tő­jét, pecsét­gyű­rű­jét és medál­ját, majd az egyik lán­cot és a gyű­rűt 45.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­te. A roko­ná­nak oko­zott 115.600 forint kár­ból 41.080 forint a mai napig fennáll.

A 14 éves elkö­ve­tő­nek lopás és ron­gá­lás, idő­sebb tár­sá­nak lopás vét­sé­ge miatt kell felelnie.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés alkal­ma­zá­sá­val szab­jon ki az elkö­ve­tők­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, vala­mint fizet­tes­se meg a 82.400 forint bűn­ügyi költ­sé­get is. A fiú­nak a nagy­nén­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri igénnyel is szá­mol­nia kell.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A bün­te­tő­vég­zés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-buntetovegzes/