Főoldal » Archív » Bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vettek egy budapesti ügyvédet - FOTÓKKAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a helyi önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­ként is műkö­dő ügy­vé­det zsa­ro­lás, ügy­vé­di vissza­élés, kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, és az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kép­vi­se­lő­ként is tevé­keny­ke­dő ügy­véd járt el egy örök­lé­si szer­ző­dés ügyé­ben, amely­nek tár­gya egy buda­pes­ti ingat­lan volt. Az örök­ha­gyó halá­la után a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2017 júli­u­sá­ban a szer­ző­dés sze­rin­ti örö­köst fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy az álta­la örö­költ ingat­lan ½ tulaj­do­ni hánya­dát 6.000.000 forin­tért - a valós érték­nél ala­cso­nyabb árért - adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel ruház­za át egy har­ma­dik személyre.

A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra, valós szer­ző­dés­kö­té­si szán­dék nél­kül az ingat­lan 1/2-ed tulaj­do­ni hánya­dá­nak eladá­sá­ról szóló adás­vé­te­li szer­ző­dést alá­ír­ta, az ingat­lan tulaj­don­jo­gá­nak átru­há­zá­sért pénzt nem kapott.

A szer­ző­dés sze­rin­ti tulaj­do­nos tulaj­don­jo­gá­nak bejegy­zé­sé­re - a sér­tett köz­be­avat­ko­zá­sa miatt - a Föld­hi­va­tal­nál végül nem került sor.

A buda­pes­ti nyo­mo­zó ügyé­szek 2017. decem­ber 15-én a haj­na­li órák­ban - ház­ku­ta­tás­sal is egy­be­kö­tött - akci­ót haj­tot­tak végre a ter­helt buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén.

A ház­ku­ta­tás során a fenti bűn­cse­lek­ményt is alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­kok mel­lett az ügyé­szek - az elő­ze­tes véle­mény alap­ján - kábí­tó­szert, vala­mint kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is lefoglaltak.

Mind­ezek alap­ján a fér­fit a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te, ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te, közokirat-hamisítás bűn­tett kísér­le­te, vala­mint kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, őri­zet­be vette, és indít­vá­nyoz­za az elő­ze­tes letartóztatását.