Főoldal » Hírek » Bűnös pénzt mosott tisztára két külföldi – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Két kül­föl­di férfi 2019. május-június között össze­sen mint­egy 20 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű bűnös pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban vett részt. Egyi­kü­ket a főügyész­ség továb­bi 80 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű pénz­mo­sás­sal is vádolja.

A vád­irat sze­rint egy 37 éves ukrán és egy 35 éves lett állam­pol­gár meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az egyi­kük tulaj­do­ná­ban lévő, kül­föl­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re Magyar­or­szá­gon bank­szám­lá­kat nyit­nak, és azo­kat bűnös ere­de­tű pén­zek tisz­tá­ra mosá­sá­ra hasz­nál­ják fel. A fér­fi­ak 2019. ápri­lis 11-én egy VII. kerü­le­ti bank­fi­ók­ban több bank­szám­lát nyi­tot­tak azért, hogy mások által elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket fogad­ja­nak. A bank­szám­lák­kal kap­cso­la­tos sze­mé­lyes ügy­in­té­zé­sek­nél mind­ket­ten jelen vol­tak, az inter­net­ban­ki azo­no­sí­tó­kat ismer­ték, így a bank­szám­lák­hoz mind­ket­ten hozzáfértek.

A szám­la­nyi­tá­so­kat köve­tő­en, a fér­fi­ak isme­ret­len tár­sai ked­ve­ző befek­te­té­sek ígé­re­té­vel tévesz­tet­tek meg kül­föl­di sér­tet­te­ket, akik ennek hatá­sá­ra külön­bö­ző össze­ge­ket utal­tak a vád­lot­tak bank­szám­lá­i­ra. A csa­lá­sok áldo­za­ta­i­tól 2019. május-június hónap­ban össze­sen mint­egy 20 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű pénz érke­zett a vád­lot­tak bank­szám­lá­i­ra, amit ők ezután inter­net­ban­kon keresz­tül más kül­föl­di bank­szám­lák­ra továbbutaltak.

Az egyik kül­föl­di bank jel­zé­se alap­ján a szám­la­ve­ze­tő bank végül zárol­ta a vád­lot­tak bank­szám­lá­it. A két férfi 2019. júni­us 24-én egyez­te­tett idő­pont­ban meg­je­lent a VII. kerü­le­ti bank­fi­ók­ban azért, hogy ezt tisz­táz­zák. A bank­fi­ók­hoz érke­ző rend­őrök fog­ták el őket.

A vád sze­rint továb­bá, az ukrán férfi 2019 máju­sá­ban egy másik bank­nál is nyi­tott egy bank­szám­lát, szin­tén pénz­mo­sá­si cél­lal. Isme­ret­len tár­sai ezután nagy mennyi­ség­ben kínál­tak eladás­ra sebé­sze­ti masz­ko­kat egy kül­föl­di cég részé­re, amely­nek mun­ka­tár­sa vétel­ár címén, több mint 80 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű eurót utalt át egy kül­föl­di bank­szám­lá­ra. A csa­lás­ból szár­ma­zó pénz végül több­szö­ri uta­lás révén a vád­lott által nyi­tott magyar­or­szá­gi bank­szám­lá­ra került. A vád­lott később a bűnös ere­de­tű pénzt más kül­föl­di bank­szám­lá­ra továbbutalta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mind­két fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, az ukrán elkö­ve­tőt pedig emel­lett külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A főügyész­ség mind­ket­tő­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk­ra is indít­ványt tett.

A fel­vé­te­len az lát­szik, aho­gyan a fér­fi­ak az elfo­gá­suk nap­ján meg­je­len­nek a bankfiókban.