Főoldal » Archív » Bűnöző csoport áldozata lett az idős asszony - az ügyészség életfogytiglani fegyházbüntetést indítványoz

A tör­vény­szék nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt az egy­más­sal hoz­zá­tar­to­zói kap­cso­lat­ban lévő öt vád­lot­tat 12 év és 20 év közöt­ti fegy­ház­bün­te­tés­sel sújtotta.

A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint az egyik vád­lott rég­óta ismer­te a segí­tő­kész, jószí­vű sér­tet­tet, aki egy kis­köz­ség­ben egye­dül élt, és támo­gat­ta a rászo­ru­ló­kat – közöt­tük őt is.

E vád­lott 2017 ápri­li­sá­ban anya­gi­lag ismét meg­szo­rult. Élet­tár­sá­val és isme­rő­se­i­vel szö­vet­kez­ve közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy kira­bol­ják az idős asszonyt. Éjfél­táj­ban öten tör­tek a házá­ra. Egyi­kük berúg­ta a ház bejá­ra­ti ajta­ját, a másik vád­lott pedig a magá­val hozott vas­cső­vel nagy erő­vel bán­tal­maz­ni kezd­te az álmá­ból fel­ri­a­dó sér­tet­tet, aki hasz­ta­lan  pró­bált véde­kez­ni. Bán­tal­ma­zó­ja 12 erő­tel­jes csa­pás­sal kiol­tot­ta az éle­tét. Míg a fér­fi­ak a ház­ban vol­tak, a két női vád­lott a ház köze­lé­ben abban a tudat­ban figyelt, hogy az asszonyt súlyo­san bán­tal­maz­zák. A vád­lot­tak végül kész­pénzt és jelen­ték­te­len érté­ke­ket vit­tek magukkal.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség erő­szak­kal, éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt is indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát. Ennek fel­té­te­le, hogy az elhalt sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja kérje az elkö­ve­tők megbüntetését.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem csak a koráb­ban erő­sza­kos és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször is bün­te­tett férfi vád­lot­tak­kal, hanem a bün­tet­len elő­éle­tű bűn­se­géd női elkö­ve­tők­kel szem­ben is élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt. A bru­tá­lis élet elle­ni bűn­tett elkö­ve­tő­i­vel szem­ben a tár­sa­da­lom védel­mé­nek biz­to­sí­tá­sa kiemelt és elsőd­le­ges  bün­te­té­si cél, amely­nek biz­to­sí­tá­sá­ra az indo­ko­lat­la­nul enyhe bün­te­té­sek nem alkalmasak.

A vád­lot­tak és védő­ik fel­men­tés, illet­ve elté­rő bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sa és eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­bez­tek. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.