Főoldal » Archív » Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emeltek vádat Győrben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2015 már­ci­u­sá­tól júni­u­sá­ig hat vád­lott 23.400 € elle­né­ben 139 mig­ránst szál­lí­tott Magyar­or­szág­ról Nyugat-Európába.

A hosszabb ideje Magyar­or­szá­gon élő szír állam­pol­gár bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, amely­nek tag­jai a szer­ve­ző magyar állam­pol­gár élet­tár­sá­ból, isme­rő­se­i­ből, bará­ta­i­ból kerül­tek ki.

Az elkö­ve­tők a szír állam­pol­gár­sá­gú mig­rán­so­kat jel­lem­ző­en Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ták saját, vagy bérelt gép­ko­csik­kal, ezért fejen­ként 300 €-t kér­tek.

Az ügyész­ség a kiemelt jelen­tő­sé­gű ügy­ben a vád­lot­ta­kat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel 16 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja az eljá­rás foly­ta­tá­sát.