Főoldal » Archív » Bűnszervezetben, sanyargatással elkövetett embercsempészés - Két hónap alatt 100 migránst csempésztek külföldre

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy marok­kói, egy afgán, egy egyip­to­mi és egy tuné­zi­ai állam­pol­gár ellen, akik egy buda­pes­ti szál­lo­dá­ból 2016. már­ci­us végé­től 2016. május végé­ig 16 alka­lom­mal szer­vez­ték meg leg­alább 100 ille­gá­lis határ­át­lé­pő kül­föld­re jut­ta­tá­sát.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai a bics­kei mene­kült­szál­lá­son tar­tóz­ko­dó, az Euró­pai Uni­ó­ba érvé­nyes tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző mene­kül­te­ket fejen­ként 150-300 Euro-ért szál­lí­tot­ták fur­gon­nal Auszt­ri­á­ba és Olasz­or­szág­ba. Az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált jár­mű­vön abla­kok nem vol­tak, és a ter­hel­tek alkal­man­ként 20-30 ille­gá­lis mig­ránst zsú­fol­tak össze annak rak­te­ré­ben, ami szá­muk­ra testi-lelki gyöt­re­lem­mel járt.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai közül egy főnek a szál­lí­tan­dó mig­rán­sok fel­ku­ta­tá­sa és Buda­pest­re irá­nyí­tá­sa, továb­bá az isme­ret­le­nül maradt köz­ve­tí­tők­kel való kap­cso­lat­tar­tás volt a fel­ada­ta. A töb­bi­ek a kül­föld­re tovább­szál­lí­tást végez­ték úgy, hogy egyi­kük a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó fur­gont kísér­te sze­mély­au­tó­val, miköz­ben fel­tér­ké­pez­te az útvo­na­lat, és biz­to­sí­tot­ta, hogy az eset­le­ges rend­őri intéz­ke­dést elke­rül­jék.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban, ille­tő­leg házi őri­zet­ben lévő ter­hel­tek­kel szem­ben a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kitil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta.