Főoldal » Archív » Bűnszervezetben vesztegettek Pécsett – vádemelés (fotókkal)

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 9 főből álló bűn­szer­ve­zet ellen.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai 2015. évben elha­tá­roz­ták, hogy kül­föl­di állam­pol­gá­rok részé­re hamis magyar útle­ve­lek kiál­lít­ta­tá­sá­val fog­nak jöve­de­lem­re szert tenni. A bűnö­zői cso­port mód­sze­re az volt, hogy koráb­ban hono­sí­tá­si eljá­rás során magyar állam­pol­gár­sá­got szer­zett sze­mé­lyek sze­mé­lyi okmá­nya­it, ada­ta­it hasz­nál­ták fel, mely okmá­nyo­kat ezen sze­mé­lyek­től meg­vá­sá­rol­ták, illet­ve azo­kat más ille­gá­lis módon meg­sze­rez­ték, meg­ha­mi­sí­tot­ták.  Az elkö­ve­tők ezt köve­tő­en ezen okmá­nyok­kal igé­nyel­tek magyar útle­ve­le­ket kül­föl­di sze­mé­lyek részé­re külön­bö­ző kor­mány­hi­va­ta­lok­ban, ahol a tiszt­vi­se­lők köz­re­mű­kö­dé­sé­vel ezen kül­föl­di állam­pol­gá­rok más sze­mé­lyek ada­ta­i­val, de már saját arc­ké­pük­kel, ujj­le­nyo­ma­tuk­kal sze­rez­tek valót­lan tar­tal­mú útleveleket.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai a fel­ada­to­kat fel­osz­tot­ták egy­más között, vol­tak olya­nok, akik a fel­hasz­nál­ni kívánt okmá­nyok beszer­zé­sé­ben, kül­föl­di sze­mé­lyek beszer­ve­zé­sé­ben, az ő szál­lí­tá­suk­ban működ­tek közre. A bűnö­zői cso­por­ton belül vol­tak köz­ve­tí­tők, akik a meg­vesz­te­ge­tett kor­mány­tiszt­vi­se­lők és a szer­ve­zet tag­jai között tar­tot­ták a kapcsolatot.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai 2016. év első két hónap­já­ban 49 kül­föl­di sze­mély részé­re készít­tet­tek magyar útle­ve­let Pécsett, mely köz­re­mű­kö­dé­sért a kor­mány­hi­va­tal­nok sze­mé­lyen­ként 80 Eurót kapott. A bűnö­zői cso­port tag­ja­i­nak a kül­föl­di sze­mé­lyek 10-12 ezer Eurót fizet­tek egy-egy valót­lan útlevélért.

A bűnö­zői cso­port tag­ja­it a Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közel 100 rend­be­li bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, tekin­tet­tel azon­ban arra, hogy a bűn­cse­lek­mé­nye­ket bűn­szer­ve­zet­ben követ­ték el, a kiszab­ha­tó bün­te­tés felső hatá­ra akár 24 év is lehet.

A nyo­mo­zás során jelen­tős kész­pénz, - mint­egy 96 ezer Euró, 16 mil­lió Ft - illet­ve nagy érté­kű gép­jár­mű­vek kerül­tek lefoglalásra.