Főoldal » Hírek » Bűnszövetségben árulta a drogot a hevesi házaspár - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség hét sze­mélyt – köz­tük egy fia­tal­ko­rút – vádol azzal, hogy a dél-hevesi tér­ség­ben része­sei vol­tak az ille­gá­lis kábítószer-kereskedelemnek.

A vád­irat sze­rint egy idő­sebb házas­pár a 2020-tól 2021 máju­sá­ig, a bűn­ügyi őri­zet­be véte­lü­kig a többi vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel több­nyi­re a heve­si lakó­há­zuk­ban, de rész­ben Erdő­tel­ken is etil-hexedron tar­tal­mú szert árult, ami 2021 előtt új pszi­cho­ak­tív anyag­nak, később pedig már kábí­tó­szer­nek minő­sült. A vásár­ló­ik között akadt olyan fia­tal, aki még nem töl­töt­te be a 18. élet­évét. A kábí­tó hatá­sú anya­go­kat jel­lem­ző­en a férj vette meg a város­ban és a szom­széd megyé­ben, ahová rend­sze­re­sen vádlott-társai szál­lí­tot­ták őt személygépkocsival.

Az így meg­szer­zett dro­got a házas­tár­sak a laká­su­kon kiada­gol­ták, majd folya­ma­to­san érté­ke­sí­tet­ték. Ebben segít­sé­gük­re volt továb­bi három vád­lott, akik távol­lé­tük­ben helyet­te­sí­tet­ték őket, illet­ve állan­dó­an figyel­ték a ház kör­nyé­két azért, hogy ele­jét vegyék az eset­le­ges lebu­kás­nak. A ter­hel­tek tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy til­tott tevé­keny­sé­get foly­tat­nak, ami­ben a rájuk osz­tott fel­ada­to­kat önként ellát­va, hosszabb időn át vet­tek részt.

A főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, rész­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­hasz­ná­lá­sá­val, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, vala­mint keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja az egyes terhelteket.

A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen – beis­me­ré­sük ese­tén – a házas­tár­sak­kal szem­ben 10-10 év fegy­ház bün­te­tést és 10-10 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, míg a töb­bi­e­ket a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lett ítél­je egy és öt év közöt­ti tar­ta­mú szabadságvesztésre.

A fotón a kiada­golt bódí­tó szer lát­ha­tó, és a ház­ku­ta­tás során készült.