Főoldal » Archív » Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emeltek vádat kilenc személy ellen

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt kilenc sze­mély ellen, akik külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel keres­ked­tek, illet­ve továb­bi két sze­mély ellen, akik nagyobb mennyi­ség­ben vásá­rol­tak tőlük ilyen anya­go­kat.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint kilenc vád­lott éve­ken át vásá­rolt és adott tovább pén­zért jel­lem­ző­en delta-9-THC és amfe­ta­min ható­anyag tar­tal­mú kábí­tó­szer­eket, több­száz­ezer forint érték­ben. A ter­jesz­tő­kön kívül két olyan beazo­no­sí­tott fogyasz­tó ellen is vádat emel­tek, akik a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­la­dó mennyi­ség­ben sze­rez­tek meg kábítószert.

Az eljá­rás során az egyik ter­jesz­tő­nél éles lőfegy­vert is találtak.

Az ügy­ben kilenc sze­méllyel szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, míg két sze­mély ellen kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te, illet­ve az egyik díler ellen lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt nyújtott be vád­ira­tot a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség.