Főoldal » Archív » Bűnszövetségben kétszázmilliós vagyoni hátrányt okozott a gabona-és takarmány nagykereskedő

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a hét elkö­ve­tő­vel szem­ben  benyúj­tott vád­ira­tá­ban a komá­ro­mi szék­he­lyű cég ügy­ve­ze­tő­jét külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, mert a költ­ség­ve­tés­nek több, mint két­száz­há­rom­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott.

A vád sze­rint a komá­ro­mi szék­he­lyű Kft. 2011-2012. év között gabo­nát és takar­mányt szer­zett be szlo­vá­ki­ai cégek­től, majd az árut tovább­ér­té­ke­sí­tet­te hazai gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re. Ezzel tete­mes  össze­gű bevé­tel­re tett szert, emi­att ÁFA-fizetési köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett. Az impor­tot végző cég ÁFA levo­ná­sá­ra nem volt jogo­sult.

A fize­ten­dő ÁFA össze­gét a cég fik­tív szám­lák befo­ga­dá­sá­val csök­ken­tet­te jelen­ték­te­len össze­gű­re. A fik­tív szám­lá­kat négy másik cég állí­tot­ta ki, ame­lyek tevé­keny­sé­gét tény­le­ge­sen a komá­ro­mi Kft. ügy­ve­ze­tő­je irá­nyí­tot­ta A fik­tív szám­lák alap­ján úgy tűnt, hogy a négy cég vásá­rol­ta a gabo­nát és takar­mányt az euró­pai közös­sé­gi érté­ke­sí­tő cégek­től, majd azt tovább­ér­té­ke­sí­tet­te a komá­ro­mi vál­lal­ko­zás­nak.

A komá­ro­mi Kft ügy­ve­ze­tő­je a hamis szám­lák befo­ga­dá­sá­val, és az ÁFA tar­ta­lom jogo­su­lat­lan levo­ná­sá­val 203.382.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek.

Öt vád­lott a fik­tív szám­lá­kat kibo­csá­tó cégek ügy­ve­ze­tői, ők külön­bö­ző össze­gű ÁFA tar­tal­mú szám­lák kiál­lí­tá­sá­val segí­tet­ték első­ren­dű és másod­ren­dű vád­lot­tak tevé­keny­sé­gét. A másod­ren­dű vád­lott  a komá­ro­mi Kft gabo­na­be­szer­zé­se­it intéz­te, intéz­ke­dett, hogy a gabo­na és takar­mány ne a fik­tív szám­lák sze­rin­ti cégek­nek a nem­zet­kö­zi fuvar­le­vél­ben meg­je­lölt lera­ko­dá­si helyén, hanem a komá­ro­mi vál­lal­ko­zás bel­föl­di vevő­jé­nek telep­he­lyén kerül­jön lera­kás­ra.

A ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy a bíró­ság a komá­ro­mi Kft ügy­ve­ze­tő­jét 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 203.382.000,- Ft vagyon­el­kob­zás­ra, neki bűn­se­géd­ként segít­sé­get nyúj­tó másod­ren­dű vád­lot­tat 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, a har­mad­ren­dű vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett 1 év bör­tön­bün­te­tés­re, a negyed­ren­dű vád­lot­tat 1 év 4 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, az ötöd­ren­dű vád­lot­tat 1 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, a hatod­ren­dű vád­lot­tat 2 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, a heted­ren­dű vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.