Főoldal » Hírek » Bűnszövetségben követte el a költségvetési csalást a gabona-és takarmány nagykereskedő - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a komá­ro­mi szék­he­lyű cég ügy­ve­ze­tő­jét és tár­sa­it a koráb­ban benyúj­tott vád­ira­tá­ban, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, mert a költ­ség­ve­tés­nek több mint két­száz­há­rom­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak. A főügyész­ség újabb vádat nyúj­tott be az elkö­ve­tők­kel szem­ben, továb­bi fik­tív jog­ügy­le­tek miatt.

Az ügy­ben a komá­ro­mi szék­he­lyű Kft. 2011-2012. év között gabo­nát és takar­mányt szer­zett be szlo­vá­ki­ai cégek­től, majd az árut tovább­ér­té­ke­sí­tet­te hazai gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re. Ezzel tete­mes  össze­gű bevé­tel­re tett szert, emi­att ÁFA-fizetési köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett. Az impor­tot végző cég ÁFA levo­ná­sá­ra nem volt jogosult.

A fize­ten­dő ÁFA össze­gét a cég fik­tív szám­lák befo­ga­dá­sá­val csök­ken­tet­te jelen­ték­te­len össze­gű­re. A fik­tív szám­lá­kat négy másik cég állí­tot­ta ki, ame­lyek tevé­keny­sé­gét tény­le­ge­sen a komá­ro­mi Kft. ügy­ve­ze­tő­je irá­nyí­tot­ta. A fik­tív szám­lák alap­ján úgy tűnt, hogy a négy cég vásá­rol­ta a gabo­nát és takar­mányt az euró­pai közös­sé­gi érté­ke­sí­tő cégek­től, majd azt tovább­ér­té­ke­sí­tet­te a komá­ro­mi vállalkozásnak.

A továb­bi nyo­mo­zás során kide­rült, hogy az elkö­ve­tők még egy céget fel­hasz­nál­va, ugyan­ez­zel a mód­szer­rel elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás­sal továb­bi 8.383.821 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar állam költségvetésének.

Az ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség két tag­já­val és a fik­tív szám­lá­zás­ra hasz­nált cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben az utóbb fel­de­rí­tett fik­tív jog­ügy­let miatt most emelt vádat és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­szö­vet­ség két tag­já­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, a fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó cég veze­tő­jé­vel szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.