Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bűnszövetségben végezték az ultrahangos vizsgálatokat – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság egy orvos és az asszisz­ten­se cse­lek­mé­nyét bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett­nek minő­sí­tet­te. Az orvos az egyéb­ként ingye­nes ellá­tá­sért alkal­man­ként 15.000 forin­tot foga­dott el, míg asszisz­ten­se a pén­zek átvé­te­lé­ben nyúj­tott segítséget.

A zalai szülész-nőgyógyász osz­tály­ve­ze­tő főor­vos össze­mos­ta a magán­ren­de­lé­sét a kór­ház­ban nyúj­tott egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tás­sal, ugyan­is járó­be­teg­el­lá­tás kere­té­ben ult­ra­han­gos vizs­gá­la­to­kat vég­zett a magán­pra­xi­sá­ban kezelt bete­ge­ken. Az egyéb­ként ingye­nes ellá­tá­sért alkal­man­ként 15.000 forin­tot kért és foga­dott el. Nem volt enge­dé­lye ahhoz, hogy a kór­ház esz­kö­ze­it, beren­de­zé­se­it hasz­nál­va a magán­be­te­ge­it ellás­sa. Mind­ezen ügy­le­tek lebo­nyo­lí­tá­sá­ban és a pén­zek átvé­te­lé­ben asszisz­ten­se nyúj­tott segítséget.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség a főor­vost és tár­sát az önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádolta.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék az orvost foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, 10 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re és 5 év orvo­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság az asszisz­tenst bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ami­ért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztve.

Az íté­let ellen az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re elté­rő minő­sí­té­sért, a főor­vos ese­té­ben súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je pedig eny­hí­té­sért, a pénz­bün­te­tés tétel­szá­má­nak mér­sék­lé­sé­ért és a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás ese­té­ben annak a szülész-nőgyógyász szak­or­vos­lás­tól meg­ha­tá­ro­zá­sa cél­já­ból fellebbeztek.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta azzal, hogy mind­két vád­lott cse­lek­mé­nyét bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett­ként is minősítsék.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a jog­erős hatá­ro­za­tá­val a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett­nek minő­sí­tet­te. Az orvos pénz­bün­te­té­sét 5 mil­lió forint­ra csök­ken­tet­te, egye­bek­ben hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság ítéletét.