Főoldal » Hírek » Büntetőeljárás vetett véget az évekig tartó családon belüli erőszaknak - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 40-es éve­i­ben járó nyugat-nógrádi férfi ellen, aki éve­ken keresz­tül ter­ro­ri­zál­ta fele­sé­gét, gyak­ran három gyer­me­kük szeme láttára.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett több­ször kötött házas­sá­got, mind­eköz­ben három gyer­me­kük szü­le­tett. 2021-ben máso­dik házas­sá­guk is tönk­re­ment, de ezt köve­tő­en is együtt éltek csa­lá­di házuk­ban. A szü­lők között 2016-tól vál­tak rend­sze­res­sé vál­tak a konf­lik­tu­sok, melyek for­rá­sa a férfi ita­lo­zó élet­mód­ja, majd a sér­tett új pár­kap­cso­la­ta volt. A vesze­ke­dé­sek gyak­ran tett­le­ges­sé­gig fajul­tak, a vád­lott külön­bö­ző esz­kö­zök­kel, így vas­cső­vel és kés­sel is fenye­get­te fele­sé­gét, több­ször meg is ütöt­te volt, hogy a haját tépte, kicsa­var­ta a kezét, és rend­sze­re­sen trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te. A férfi a házuk beren­de­zé­si tár­gya­i­ban is gyak­ran kárt tett, alkal­man­ként önma­gát is megsebesítette. 

2022. augusz­tus 11-én ismét össze­vesz­tek. A férfi a kony­ha­szek­rény­ből magá­hoz vett egy kést, fele­sé­ge a 14 és 5 éves gyer­mek­kel az eme­let­re mene­kült, ahol behúz­ta maga mögött az ajtót. A vád­lott a kést több alka­lom­mal az ajtó­ba szúr­ta, azt átsza­kí­tot­ta, köz­ben meg­se­bez­ve az asszonyt is.

A szü­lők közt éve­kig zajló ese­mé­nyek­nek mind­há­rom gyer­mek rend­sze­re­sen tanú­ja volt.  Több­ször végig­néz­ték any­juk bán­tal­ma­zá­sát, az agresszív vád­lott elől ese­ten­ként a ház szo­bá­i­ban kel­lett elrej­tőz­ni­ük. A tör­tén­tek hatá­sá­ra tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel és düh­ke­ze­lé­si prob­lé­mák­kal küz­de­nek, a leg­idő­sebb lány­nál depresszió és pánik­ro­ha­mok jelentkeztek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a csa­lád­apát. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint eltil­tást indít­vá­nyo­zott min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely kere­té­ben gyer­me­kek­kel kerül­ne kapcsolatba. 

2013-ban került be a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­be a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­cse­lek­mé­nye, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet mun­ka­tár­sá­val készí­tett isme­ret­ter­jesz­tő kis­film az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/