Főoldal » Archív » Büntetőfékezés és leszorítás miatt állítják bíróság elé

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki az M0-M3 cso­mó­pont­ban bün­te­tő­fé­ke­zés­sel és leszo­rí­tás­sal pró­bált elég­té­telt venni egy sze­rin­te las­san hala­dó autóson. 

A vád sze­rint a férfi egy nagy tel­je­sít­mé­nyű, pré­mi­um már­kás gép­jár­mű­vel az M0 autó­út és az M3 autó­pá­lya cso­mó­pont­já­nál utol­ér­te a sér­tett által veze­tett, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­jár­mű­vet. A jármű mögé érve ref­lek­to­rá­val vil­log­ni kez­dett, hogy gyor­sabb hala­dás­ra vagy lehú­zó­dás­ra kény­sze­rít­se az előt­te hala­dó autót.

Miu­tán a sér­tett nem gyor­sí­tott és nem húzó­dott le, az elkö­ve­tő őt a kanya­ro­dó sávon meg­előz­te, majd indo­ko­lat­la­nul befé­ke­zett előt­te, amely miatt a sér­tett is erős féke­zés­re kényszerült.

Ezután az elkö­ve­tő a külső for­gal­mi sávba sorol­va meg­vár­ta amíg a sér­tett mellé ér és jár­mű­vét balra kor­má­nyoz­ta azért, hogy a sér­tet­ti jár­mű­vet az út bal olda­lán futó sza­lag­kor­lát felé szo­rít­sa. Eköz­ben az elkö­ve­tő a veze­tő­ol­da­li abla­kát leen­ged­ve, azon kinyúl­va a sér­tett felé kommunikált.

Ezután meg­pró­bál­ta elér­ni, hogy egy for­ga­lom­tól elzárt terü­let­re hajt­son utána a sér­tett és ott mind­ket­ten meg­áll­ja­nak, aki azon­ban ennek nem tett ele­get, kihasz­nál­va, hogy az elkö­ve­tő meg­állt, továbbhajtott.

Az elkö­ve­tő azzal, hogy indo­ko­lat­la­nul inten­zív féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, vala­mint azzal, hogy nem az álta­la hasz­nált for­gal­mi sáv­ban, jobb­ra tart­va köz­le­ke­dett, köz­vet­len veszély­nek tette ki a sér­tett éle­tét és testi épségét.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé a férfit.

A cse­lek­mény­ről a rend­őr­ség által köz­zé­tett fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/azonositottak-a-rendorok