Főoldal » Hírek » Büntetőfékezés és ökölütés - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint ámok­fu­tás­ba kez­dett ami­att, mert az előt­te hala­dó autós féke­zé­se miatt uta­sá­nak kibo­rult az üdítője.

A vád sze­rint a vád­lott két utast – köz­tük egy kis­ko­rú gyer­me­ket - szál­lít­va köz­le­ke­dett a sér­tett gép­ko­csi­ja mögött Kapos­vár egyik négy­sá­vos útján, ami­kor a sér­tett ész­lel­te, hogy a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get túl­lép­te, ezért foko­za­to­san fékez­ve las­sí­ta­ni kezd­te az autó­ját. A vád­lott­nak ezért szin­tén fékez­nie kel­lett, ami­től az uta­sá­nál levő ital kibo­rult. A vád­lott emi­att ide­ges lett, majd a záró­vo­na­lon átha­ladt, károm­kod­va a sér­tett mellé haj­tott és meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel.

Miu­tán a sér­tett ennek nem tett ele­get, a vád­lott meg­előz­te, majd „bün­te­tő­fé­ke­zett” előt­te, végül egy kör­for­ga­lom­ba ért, ahol a gép­ko­csi­já­val kereszt­be for­dult és meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet. A vád­lott ekkor az autó­já­ból kiszállt és a sér­tet­ti gép­ko­csi­hoz ment, annak ajta­ját fel­tép­te, a sér­tet­tet ököl­lel arcon ütöt­te, majd olyan erő­vel csap­ta be a gép­ko­csi ajta­ját, hogy a jobb olda­li első ülé­sé­be sze­relt oldal­lég­zsák műkö­dés­be lépett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A fotó a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság utó­la­gos hely­szí­ni szem­lé­jén készült arról, hogy a vád­lott gép­ko­csi­ja (melyet egy rend­őr­sé­gi gép­jár­mű helyet­te­sí­tett) miként kény­sze­rí­tet­te meg­ál­lás­ra a sér­tett autóját.