Főoldal » Archív » Büntetőfékezés miatt baleset Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki türel­met­len­sé­ge miatt az előt­te köz­le­ke­dő gép­ko­csi elő­zé­se után bün­te­tés­ből vész­fé­ke­zett, majd meg is állt, azon­ban a mögöt­te hala­dó sze­mély­gép­ko­csi nem tudott meg­áll­ni, és összeütköztek.

2018. ápri­lis 18-án 17 óra körül a vád­lott uta­sá­val együtt az egyik Deb­re­cen­be beve­ze­tő, for­gal­mas úton köz­le­ke­dett. Előt­te haladt a sér­tett által veze­tett gép­ko­csi, amely­ben szin­tén egy utas tar­tóz­ko­dott. A jár­mű­vek veze­tői és az uta­sok is hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övüket.

A vád­lott indo­ko­lat­la­nul las­sú­nak ítél­te meg az előt­te hala­dó jár­mű­vet, a for­ga­lom sűrű­sé­ge miatt azon­ban őt nem tudta meg­előz­ni. Miu­tán mind­két gép­ko­csi rátért egy pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas, irá­nyon­ként két-két for­gal­mi sávra osz­tott útra, a vád­lott meg­előz­te a sér­tet­tet, majd hir­te­len vissza­tért a külső for­gal­mi sávba és indu­la­tá­nak leve­ze­té­se­ként, egy­ben bün­te­tő jel­leg­gel, indo­ko­lat­la­nul vész­fé­ke­zett, majd meg is állt.

A sér­tett a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi moz­gá­sát, majd meg­ál­lá­sát ész­lel­ve szin­tén féke­zett, ennek elle­né­re az ütkö­zést már nem tudta elkerülni.

Ezt ész­lel­ve a vád­lott hir­te­len kiszállt az autó­ból, indu­la­to­san lépett fel, és a tör­tén­tek miatt a sér­tet­tet vonta kér­dő­re. A sér­tett azon­ban a gép­jár­mű­ben maradt és rend­őri segít­sé­get kért.

A bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban mind­két gép­jár­mű­ben anya­gi kár keletkezett.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő, szán­dé­kos maga­tar­tá­sá­val a sér­tett és utasa éle­tét, testi épsé­gét, egész­sé­gét követ­len veszély­nek tette ki.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.