Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » „Büntetőfékezés” miatti vádemelés- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 22 éves sár­pi­li­si férfi ellen, aki úgy­ne­ve­zett bün­te­tő­fé­ke­zés­sel vett revan­sot egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­son.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal férfi idén nyá­ron egy éjsza­ka, éjfélt nem­sok­kal meg­elő­ző­en Szek­szár­don köz­le­ke­dett a közel 300 lóerős autó­já­val, amely­ben rajta kívül még ket­ten utaz­tak.

A vád­lott a bel­vá­ros­ban utol­ér­te a sér­tet­tet, aki a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas út belső for­gal­mi sáv­já­ban sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett egy jóval kisebb tel­je­sít­mé­nyű sze­mély­gép­ko­csi­val. A 33 éves nő a nála nagyobb sebes­ség­gel meg­ér­ke­ző vád­lot­ti sze­mély­gép­ko­csi hir­te­len közel­sé­gé­től meg­ijed­ve, elbi­zony­ta­la­nod­va kissé jobb­ra kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét, azon­ban nem tért át a külső for­gal­mi sávba.

A kiala­kult köz­le­ke­dé­si hely­zet­ben a vád­lott elve­szí­tet­te a türel­mét, rádu­dált a sér­tett­re, aki ezt viszo­noz­ta. A vád­lott ekkor mér­gé­ben a külső sáv­ból mint­egy 65-70 km/h sebes­ség­gel a sér­tett gép­ko­csi­ja elé vágott úgy, hogy a jár­mű­ve befed­te a sávo­kat elvá­lasz­tó tere­lő­vo­na­lat, majd hir­te­len egy erő­tel­je­set féke­zett. A sér­tett annak érde­ké­ben, hogy elke­rül­je az ütkö­zést, a záró­vo­na­lat átlép­ve a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávba haj­tott.

A gyér for­ga­lom miatt a sér­tett nem szen­ve­dett bal­ese­tet, ugyan­ak­kor a – „B” kate­gó­ri­ás jogo­sít­vánnyal kettő éve ren­del­ke­ző – vád­lott a KRESZ-szabályszegő maga­tar­tá­sá­val a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki, amely miatt a járá­si ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál.