Főoldal » Hírek » Büntetőfékezés – vádemelés – VIDEÓVAL – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben Újpet­re köze­lé­ben „bün­te­tő­fé­ke­zett”, és ezzel a mögöt­te hala­dó gép­ko­csi­ban tar­tóz­ko­dók testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 októ­be­ré­ben, este 9 óra körü­li idő­ben gép­ko­csi­val indult lakó­he­lyé­ről a mun­ka­he­lyé­re. Kihajt­va az 5711-es számú utat a Pécs­vá­rad, Pápai utcá­val össze­kö­tő kör­for­ga­lom­ból foko­za­to­san csök­ken­tet­te a hala­dá­si sebes­sé­gét, és a meg­en­ge­dett 70 km/h óra helyett 36 km/h sebes­ség­gel vezet­te az autó­ját. A mögöt­te lévő autó sofőr­je ezért a ref­lek­tor fel­vil­lan­tá­sá­val fény­jel­zést adott, a vád­lott pedig hir­te­len 12 km/h sebes­ség­re las­sí­tott, ami miatt a másik autó veze­tő­jé­nek vész­fé­kez­nie kel­lett az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben.

Ez után a vád­lott és a sér­tett is ráhaj­tot­tak az autó­pá­lyá­ra, ahol a vád­lott meg­előz­ve a sér­tett autó­ját több­ször ismét bün­te­tő­fé­ke­zett előt­te, mert úgy érez­te, hogy vala­mi­vel meg­dob­ták az ő gép­ko­csi­ját.   

Az autó­pá­lyá­ról lehajt­va a sér­tett autó­ja meg­előz­te a vád­lot­tat, aki azon­ban követ­te azt egy köze­li keresz­te­ző­dé­sig. Itt a vád­lott, a másik autó veze­tő­je és annak két utasa kiszáll­tak a gép­ko­csi­juk­ból, majd közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki a tör­tén­tek miatt. 

A vád­lott azzal, hogy indo­ko­lat­la­nul, hir­te­len fékez­te le az autó­ját meg­szeg­te a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, és ezzel köz­vet­len veszély­nek tette ki a mögöt­te hala­dó autó­ban tar­tóz­ko­dók testi épsé­gét. A cse­lek­mény köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek minő­sül, ami­ért 3 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

Az ese­tet a fedél­ze­ti kame­ra rög­zí­tet­te.