Főoldal » Hírek » Büntetőfékezés Veszprém belvárosában – videóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés és ron­gá­lás miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy „bün­te­tő­fé­ke­zést” elkö­ve­tő férfi ellen.

A vád­irat sze­rint rövid­del azután, hogy a 20 éves férfi 2023. feb­ru­ár 2-án, dél­után, Veszp­rém bel­vá­ro­sá­ban sze­mély­gép­ko­csi­já­val a busz­pá­lya­ud­var­ral szem­köz­ti útra kanya­ro­dott, egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció miatt össze­tű­zés­be került az előt­te hala­dó sze­mély­au­tó sofőr­jé­vel. A vád­lott gyor­san meg­előz­te a jár­mű­vet, majd annak érde­ké­ben, hogy a konf­lik­tust meg­to­rol­ja, hir­te­len álló­ra fékez­te az autó­ját. A sér­tett már nem tudott idő­ben meg­áll­ni, így neki­üt­kö­zött a várat­la­nul meg­ál­ló járműnek.

Az ütkö­zés foly­tán a sér­tett gép­ko­csi­já­ban közel 100.000 forin­tos kár keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és abban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát, továb­bá a 290.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zést is indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.

Az eset­ről készült videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1035270994445435