Főoldal » Hírek » Büntetőfékezéssel torolta meg, hogy lassan haladtak előtte – Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki több­ször is bün­te­tő­fé­ke­zett azért, mert az elé beso­ro­ló sér­tett miatt csök­ken­te­nie kel­lett a sebességét.

A férfi 2020 novem­be­ré­ben Topo­nár irá­nyá­ból köz­le­ke­dett Kapos­vár­ra. A sér­tett vele azo­nos irány­ba haladt sza­bá­lyo­san, de las­sabb tem­pó­ban, majd ami­kor a négy­sá­vos út két sávos­ra szű­kült, kellő távol­ság­ban beso­rolt a vád­lott gép­ko­csi­ja elé. A vád­lott ekkor indu­lat­ba jött ami­att, hogy az elé kerü­lő sér­tett miatt csök­ken­te­nie kel­lett a hala­dá­si sebes­sé­gét, ezért rádu­dált, illet­ve rávil­lo­gott a sér­tett­re, majd meg is előzte.

A vád­lott az elő­zés után, már a sávba való vissza­té­ré­se­kor indo­ko­lat­la­nul fékez­ni kez­dett azért, hogy a sér­tet­tet meg­lec­kéz­tes­se, amit gyor­sí­tás után meg­is­mé­telt, így a sér­tett­nek két­szer is inten­zí­ven fékez­nie kel­lett az autójával.

A férfi azon­ban ezután sem hagyott fel a veszé­lyez­te­tő maga­tar­tá­sá­val, és har­mad­szor is inten­zív bün­te­tő­fé­ke­zést alkal­ma­zott, ekkor azon­ban a sér­tett már nem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést, és a sze­mély­gép­ko­csi­ja ele­jé­vel a vád­lot­ti autó hátul­já­nak ütkö­zött. A vád­lott által elő­idé­zett veszély­hely­zet követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lé­se végül egyik érin­tett­nek sem keletkezett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fotók a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.