Főoldal » Hírek » Büntetőfékezett a busz előtt – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 54 éves férfi ellen, aki bün­te­tő­fé­ke­zett a távol­sá­gi busz előtt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 54 éves ter­helt 2023 júni­u­sá­ban, haj­nal­ban Sop­ron­ban haladt jár­mű­vé­vel. A férfi veszé­lyes­nek íté­le­te azt, ahogy a busz­meg­ál­ló­ból elin­dult mel­let­te a távol­sá­gi busz­já­rat, és ezt dudá­lás­sal jelez­te is a busz­ve­ze­tő­nek. Ezután a vád­lott 40 km/h sebes­ség­gel haladt köz­vet­le­nül a busz előtt, mikor min­den ok nél­kül, hir­te­len olyan inten­zi­tás­sal féke­zett, hogy jár­mű­ve kere­kei nyo­mot hagy­tak az útbur­ko­la­ton. A busz­so­főr azért, hogy az ütkö­zést elke­rül­je szin­tén fékez­ni kény­sze­rült, és ettől a leszál­lás­ra készü­lő­dő, álló uta­sok közül töb­ben eles­tek, egy ülő utas pedig neki­esett az előt­te lévő ülés­nek. A buszon 40 utas utazott.

A busz­so­főr meg­állt és a fény­szó­ró fel­vil­lan­tá­sá­val, hang­jel­zés­sel és a vész­vil­lo­gó hasz­ná­la­tá­val jelez­te a kiala­kult veszély­hely­ze­tet, de a vád­lott a hely­szín­ről elhajtott.

Az ese­mény során egy utas nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés, és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa minő­sí­tett esete miatt emelt vádat a ter­helt ellen. Vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott ideig tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.