Főoldal » Hírek » Büntetőfékezett, majd ököllel ütötte a vétlen autóban utazó nőt – a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 40 éves óbá­nyai férfi ellen, aki 2019 augusz­tu­sá­ban, a 6-os számú főút egyik kör­for­gal­má­ban bün­te­tő­fé­ke­zés­sel vett revan­sot egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­son.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2019 augusz­tu­sá­ban, dél­után, sze­mély­gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett a 6-os számú főúton Szek­szárd tér­sé­gé­ben, Buda­pest irá­nyá­ba. Az autó­ban rajta kívül a fele­sé­ge, az anyó­sa és kettő kis­ko­rú gyer­me­ke uta­zott. Az elkö­ve­tő - a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas útsza­ka­szon – nagy sebes­ség­gel elha­ladt a 35 éves szi­get­szent­mik­ló­si férfi által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi mel­lett, miköz­ben „rádu­dált”, mert sze­rin­te a sér­tett koráb­ban sza­bály­ta­la­nul kanya­ro­dott rá az útra. A sér­tet­ti jár­mű­ben a veze­tő 46 éves élet­tár­sa uta­zott még.

Az M9-es autó­út felé veze­tő kör­for­ga­lom­hoz érve a férfi várat­la­nul álló­ra fékez­te a jár­mű­vét, amely miatt a mögöt­te köz­le­ke­dő sér­tet­ti gép­ko­csi hátul­ról belé ütkö­zött. Ezután a vét­len autó veze­tő­je és utasa, vala­mint a vád­lott is kiszáll­tak, akin a nő szá­mon kérte, hogy mit csi­nál, miért veszé­lyez­te­ti az ő és a saját gyer­me­kei éle­tét? Az elkö­ve­tő a sér­tett kije­len­té­sén fel­dü­höd­ve, becs­mér­lő kife­je­zé­sek köze­pet­te több­ször ököl­lel arcul ütöt­te a nőt, majd vissza­ült a gép­ko­csi­já­ba és elhaj­tott. A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott a maga­tar­tá­sá­val az álta­la veze­tett és a mögöt­te hala­dó gép­ko­csi­ban uta­zók éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te, akit az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál.