Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyelet alatt maradhat a külföldről kábítószert beszerző vádlott – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú, Zala megyé­ben élő férfi 2019. novem­be­ré­ben egy hol­land kábítószer-kereskedővel meg­egye­zett, hogy tőle segí­tői útján egy későb­bi idő­pont­ban kábí­tó­szert vásá­rol. A kábí­tó­szer átvé­te­lé­vel és Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sá­val két isme­rő­sét bízta meg. A futá­rok az amfe­ta­mint Hol­lan­di­á­ban átvet­ték, a haza­úton azon­ban a rend­őr­ség Német­or­szág terü­le­tén fel­tar­tóz­tat­ta őket, és a gép­ko­csi­ju­kat átvizs­gál­va meg­ta­lál­ta a kábí­tó­szert.

A Zala Megyei Főügyész­ség a kábí­tó­szert meg­ren­de­lő vád­lot­tal szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, egy­ide­jű­leg indít­vá­nyoz­ta a vád­lott nyo­mo­zás során elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek fenn­tar­tá­sát.

Az ügy­ben első­fo­kon eljá­ró Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta, amely hatá­ro­za­tá­val szem­ben a vád­lott védő­je fel­leb­be­zett.

A fel­leb­be­zés foly­tán a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folyó másod­fo­kú eljá­rás­ban a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­let fenn­tar­tá­sá­ról szóló hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dés fel­té­te­lei tovább­ra is fenn­áll­nak, mivel a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra, a vár­ha­tó súlyos bün­te­tés­re, illet­ve a vád­lott elő­éle­té­re tekin­tet­tel sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén tar­ta­ni lehet szö­ké­sé­től, illet­ve a ható­ság elöli elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint a bűn­is­mét­lés­től.