Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyelet alatt ment betörni – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 42 éves férfi a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a vele szem­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let alatt tört be tár­sá­val egy sal­gó­tar­já­ni telephelyre.

A gya­nú­sí­tott 2023. decem­ber 10-én, éjjel, tár­sá­val meg­je­lent Sal­gó­tar­ján­ban egy ener­ge­ti­kai cég telep­he­lyé­nél. A hátsó kerí­tést 2 méter hosszan elvág­ták, és bemász­tak, majd onnan hat köteg, össze­sen 150.000 forint érté­kű, nagy­fe­szült­sé­gű elekt­ro­mos áram veze­té­sé­re szol­gá­ló alu­mí­ni­um sod­ronyt áttet­tek a kerí­té­sen kívül­re. A telep­hely biz­ton­sá­gi őre a biz­ton­sá­gi kame­rán ész­lel­te a lopást, és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik a hely­szín­re gyor­san kiér­kez­ve az elkö­ve­tő­ket tet­ten érték.

A férfi cse­lek­mé­nyét több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­ként követ­te el, leg­utóbb 2021 tava­szán sza­ba­dult büntetés-végrehajtási inté­zet­ből és a mos­ta­ni cse­lek­mé­nye ide­jén más ügy­ben bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt.

Az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek mag­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a tol­vaj letar­tóz­ta­tá­sát, amit a nyo­mo­zá­si bíró elrendelt.

Az ügy­ről kiadott – fotók­kal ellá­tott – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felugyelet-alatt-ujabb-buncselekmenyt-kovetett-el