Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyeletbe került egy szexuális erőszak gyanúsítottja- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 24 éves férfi pár hét­tel ezelőtt egy park­ba csalt és élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rí­tett egy nőt. Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az indít­vánnyal, majd ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel szem­ben azon­ban a bíró­ság – vég­le­ges dön­té­sé­vel – bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te a gya­nú­sí­tot­tat.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 24 éves férfi az élet­tár­sa, egy nő fotó­já­val, regiszt­rált egy társ­ke­re­sőn és ott meg­is­mer­ke­dett egy női sér­tet­tel, aki­vel elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján 2021. ápri­lis 4-én a dél­utá­ni órák­ban talál­ko­zott. A férfi a III. kerü­let­ben a köze­li amfi­te­át­rum mel­let­ti par­kos rész­re irá­nyí­tot­ta a sér­tet­tet azzal, hogy a talál­ko­zó állí­tó­la­gos másik részt­ve­vő­jé­nek el kel­lett men­nie a köze­li bolt­ba. A közös vára­ko­zás során a férfi külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va több­ször magá­ra hagy­ta a sér­tet­tet és köz­ben újabb üze­ne­te­ket kül­dött részé­re az álpro­fil­ról, majd vissza­tér­ve ölel­get­ni kezd­te a nőt. A sér­tett ekkor elin­dult a HÉV meg­ál­ló irá­nyá­ba, ami­kor a gya­nú­sí­tott meg­ra­gad­ta, a föld­re rán­tot­ta, ahol dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal. A férfi a föl­dön vissza­húz­ta a sér­tet­tet, majd élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rí­tet­te. A nőnek kis időre sike­rült kisza­ba­dul­nia, azon­ban a férfi ekkor foj­to­gat­ni kezd­te, a táma­dás­sal csak járó­ke­lők köz­be­avat­ko­zá­sá­ra hagyott fel.

A Buda­pes­ti III. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a fér­fit már aznap esté­re azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták, majd sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel, utób­bit külö­nö­sen alá­tá­maszt­ja az, hogy a férfi a gyanú sze­rint a cse­lek­ményt hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­te, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sét nem látta meg­ala­po­zott­nak, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­sé­hez ele­gen­dő­nek talál­ta azt, hogy a férfi a lakó­he­lyét – tech­ni­kai esz­köz­zel biz­to­sí­tot­tan – csak külön enge­déllyel hagy­has­sa el.

A vég­zés ellen a  kerü­le­ti ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt, a dön­tést azon­ban a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék hely­ben­hagy­ta.