Főoldal » Archív » Bűnügyi felügyeletben is folytatta az „unokázást” - letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te egy koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ból bűn­ügyi fel­ügy­let­be kien­ge­dett férfi ismé­telt letar­tóz­ta­tá­sát, mert a gyanú sze­rint a koráb­bi cse­lek­mé­nye­i­hez hason­ló bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A férfi koráb­ban már gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, mert köz­re­mű­kö­dött abban, hogy idős sze­mé­lyek­től úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” csa­lá­sok­kal nagyobb össze­ge­ket sze­rez­ze­nek meg. Emiatt letar­tóz­ta­tás­ba is került, de azt később bűn­ügyi fel­ügy­let­re eny­hí­tet­ték így kisza­ba­dult a börtönből.

Ezt köve­tő­en, a gyanú sze­rint, 2020. már­ci­us 26-án, Duna­ha­rasz­ti­ban, egy het­ven év felet­ti idős fér­fitól, őt meg­té­veszt­ve 1.600.000,- Ft-ot vett át arra hivat­koz­va, hogy a sér­tett fia bal­ese­tet szen­ve­dett és a pénzt az ő kéré­sé­re viszi el neki.

A rend­őrök sze­ren­csé­re még Duna­ha­rasz­ti terü­le­tén elfog­ták az elkö­ve­tőt és a pénzt tőle lefoglalták.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az újabb bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak ismé­telt elren­de­lé­sé­re tett indítványt.