Főoldal » Archív » Bűnügyi őrizet ideje alatt álltak bíróság elé a cigarettacsempészet elkövetői

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a jelen­tős érték­re, jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ter­mék­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben két szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit állí­tott bíró­ság elé, akik szerb zár­jeggyel ren­del­ke­ző ciga­ret­ták szál­lí­tá­sá­ban vet­tek részt. 

A vád sze­rint a fér­fi­ak 2020. feb­ru­ár 2-án, 15 órát meg­elő­ző órák­ban, a magyar-szerb állam­ha­tár tér­sé­gé­ben, egy har­ma­dik sze­mély fel­buj­tá­sá­ra külön- külön, vagyo­ni haszon remé­nyé­ben szerb zár­jeggyel ellá­tott ciga­ret­ták  Bécs­be tör­té­nő szál­lí­tá­sát vál­lal­ták el.

Az egyik férfi oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val 9009 doboz, össze­sen 11.531.520,- Ft érté­kű magyar adó­jegy nél­kü­li szerb zár­je­gyes ciga­ret­tát szál­lí­tott zsá­kok­ban, ame­lye­ket a gép­ko­csi utas­te­ré­ben és a cso­mag­tar­tó­ban rej­tett el.

A másik férfi oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val 8.500,- doboz, össze­sen 11.117.000,- Ft érté­kű magyar adó­jegy nél­kü­li szerb zár­jeggyel ellá­tott ciga­ret­tát szál­lí­tott, melye­ket zsá­kok­ban a gép­ko­csi utas­te­ré­ben és cso­mag­tar­tó­já­ban rej­tett el.

A rend­őr­jár­őrök az egyik fér­fit 2020. feb­ru­ár 2-án, 15 óra­kor, az M1-es autó­pá­lya 83 km-szelvényénél, Nagy­ig­mánd tér­sé­gé­ben, a másik fér­fit 5 perc­cel később az M1-es autó­pá­lya, 94 km-szelvényénél, Ács tér­sé­gé­ben von­ták ellen­őr­zés alá, majd a gép­ko­csik átvizs­gá­lá­sa során lefog­lal­ták a vád­lot­tak által Magyar­or­szág terü­le­tén jog­el­le­ne­sen szál­lí­tott magyar adó­jegy nél­kü­li szerb zár­je­gyes cigarettákat.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra mind­két fér­fit 2 év 2  hó bör­tön­bün­te­tés­re, és 5 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te, továb­bá a tőlük lefog­lalt ciga­ret­tát elkobozta.

Az első­fo­kú íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lot­tak és védők eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.