Főoldal » Archív » Buszmegállóban lopott, majd ezután rablást követett el - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség töb­bek között rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki rövid időn belül kettő sér­tett kezé­ből tépte ki tás­ká­ju­kat és tulaj­do­ní­tot­ta el értékeiket.

A férfi 2017. októ­be­ré­ben Pécs bel­vá­ro­sá­ban, egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó sér­tett mel­lett haladt el, aki a tás­ká­ját rendezte.

A férfi a padon ülő sér­tett mellé lépett, majd kitép­te kezé­ből a pénz­tár­cá­ját és elfu­tott. Futás köz­ben azon­ban a saját tár­cá­ját – benne sze­mély iga­zol­vá­nyá­val, lak­cím­kár­tyá­já­val – elhagyta.

Az elkö­ve­tés hely­szí­né­től nem messze a férfi meg­állt, majd a pénz­tár­cá­ból a pénzt kivet­te, a többi tar­tal­mát eldobta.

Miköz­ben a férfi az ello­pott pénzt szá­mol­ta, elha­ladt mel­let­te egy 83 éves hölgy. Ekkor a férfi a sér­tett után ment, majd a tás­ká­ját a sér­tett kar­já­ról meg­pró­bál­ta letép­ni. A hölgy a rán­tás­tól elesett, de tás­ká­ját nem enged­te el. Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en több­ször meg­pró­bál­ta a tás­kát meg­sze­rez­ni, azon­ban ekkor a – koráb­bi sér­tett tele­fon­hí­vá­sá­ra – meg­je­le­nő rend­őrök a vád­lot­tat elfogták.

A férfi cse­lek­mé­nye töb­bek között a rab­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény­nek a sér­tett­je idős hölgy volt, így ezen bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.