Főoldal » Archív » Busznak ütközött az ittas sofőr Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2019. decem­ber 3-án, Kecs­ke­mé­ten, itta­san vezet­te a sze­mély­au­tó­ját, és egy kanyar­ban neki­üt­kö­zött egy busznak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 3-án, dél­után, itta­san vezet­te a sze­mély­au­tó­ját Kecs­ke­mé­ten. A Kis­kő­rö­si út és az Ipoly utca keresz­te­ző­dé­sé­nél az ittas­sá­ga miatt úgy kanya­ro­dott balra a Kis­kő­rö­si útra, hogy a gép­jár­mű­vel a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba érke­zett és neki­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző helyi autó­busz bal első részének.

A bal­eset miatt a vád­lott, vala­mint a busz uta­sai közül egy váran­dós nő és az ötéves kis­fia, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ved­tek. A vád­lott autó­já­ban és a busz­ban anya­gi kár is kelet­ke­zett. A vád­lott veze­tői enge­dé­lyét az intéz­ke­dő rend­őrök a hely­szí­nen elvették.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott itta­san vezet­te az autót, illet­ve az ittas­sá­ga miatt azt a KRESZ sza­bályt is meg­szeg­te, misze­rint a keresz­te­ző­dés­ben a másik útra beka­nya­rod­ni szán­dé­ko­zó jár­mű­ve­ze­tő­nek balra kanya­ro­dás­nál az úttest fele­ző­vo­na­la mellé kell beso­rol­nia. A beka­nya­ro­dá­si szán­dé­kot pedig irány­jel­zés­sel kell jelezni.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is el kell til­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.