Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Buszokat és parkoló autókat fosztott ki – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság letar­tóz­ta­tott egy 27 éves rom­há­nyi fér­fit, aki ellen lopás és ron­gá­lás miatt nyomoznak.

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi 2023. augusz­tus 29-én, éjjel, lakó­he­lyén betör­te két par­ko­ló autó­busz ablak­üve­ge­it, az első­ből egy mobil­te­le­font és egy tola­tó­ka­me­ra kijel­zőt lopott el, a máso­dik­ból pedig kitör­te helyé­ről a bér­let­be­ol­va­só készü­lé­ket és el akar­ta venni a lezárt pénz­tár­ka­zet­tá­ban tárolt készpénzt.

A gya­nú­sí­tott a lopás­sal 120.000, az autó­bu­szok meg­ron­gá­lá­sá­val továb­bi 380.000 forint kárt okozott.

Még ezen az éjsza­kán öt par­ko­ló autó szél­vé­dő­jét vagy ablak­üve­gét törte be, ezzel össze­sen 620.000 forint kárt okoz­va a tulajdonosoknak.

A Rét­sá­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság lopás bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki ellen jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás folyik, és a fenti cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en egy hónap­pal sza­ba­dult letartóztatásából.

Az ügyész­ség ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­ványt tett a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró elrendelt.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés fény­ké­pei a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/draga-ejszaka lin­ken érhe­tők el.