Főoldal » Hírek » Buszpályaudvaron verekedtek a nők - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves és egy 28 éves nő ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, akik meg­ver­tek egy nőt Miskolcon.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. ápri­lis hónap köze­pén a dél­előt­ti órák­ban Mis­kol­con, egy busz­pá­lya­ud­var terü­le­tén össze­ta­lál­koz­tak egy régi hara­go­suk­kal, és azon­nal szó­vál­tást kez­de­mé­nyez­tek. A sér­tett nőt az egyik vád­lott meg akar­ta ütni, de ekkor a társa még közé­jük állt. Azon­ban a vita úgy elmér­ge­se­dett, hogy a már koráb­ban is vere­ked­ni akaró vád­lott elkezd­te rán­ci­gál­ni a sér­tet­tet, lerán­tot­ta egy gép­jár­mű motor­ház tete­jé­re, onnan a föld­re, miköz­ben ütle­gel­te a fejét.

A föl­dön fekvő sér­tet­tet maga alá gyűr­te, míg a társa rug­dos­ni kezd­te a föl­dön fekvő nőt.

A táma­dást kez­de­mé­nye­ző vád­lott ezután hajá­nál fogva az asz­fal­ton húz­gál­ta a sér­tet­tet, mire egy járó­ke­lő köz­be­avat­ko­zá­sa vetett véget cselekményének.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, de magán­in­dít­vánnyal nem élt.

Az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – a vád­lot­tak közül a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, míg a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.