Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Buszsofőr és autósoktató verték egymást – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik köl­csö­nös dula­ko­dá­sá­nak a tanu­ló­ve­ze­tő vetett véget.

A vád­irat sze­rint az autós­ok­ta­tó­ként dol­go­zó vád­lott 2020. már­ci­us 10-én dél­után arra uta­sí­tot­ta az autó­ját veze­tő tanu­lót, hogy for­dul­jon meg az egyik hód­me­ző­vá­sár­he­lyi busz­ál­lo­má­son. Az állo­má­son indu­lás­ra vára­ko­zott a busz­so­főr­ként dol­go­zó vád­lott, aki azon­ban úgy par­kolt le, hogy a tanu­ló­ve­ze­tő nem tudott mel­let­te elmen­ni. Az autós­ok­ta­tó ezért kiszáll­va a gép­ko­csi­ból han­go­san kia­bál­va arra szó­lí­tot­ta fel a busz­so­főrt, hogy áll­jon félre, aki azon­ban ennek nem volt haj­lan­dó ele­get tenni, ő is kiszállt a busz­ból és han­gos szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük.

A vita során az autós­ok­ta­tó com­bon rúgta a busz­so­főrt, aki vála­szul letör­te az autó vissza­pil­lan­tó­ját. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak egy­más­nak estek és köl­csö­nö­sen dula­kod­ni, lök­dö­sőd­ni kezd­tek. Az ese­mé­nyek­nek az addig a gép­ko­csi­ban tar­tóz­ko­dó tanu­ló­ve­ze­tő vetett véget, aki szét­vá­lasz­tot­ta a vere­ke­dő fele­ket.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő busz­so­főr sérü­lé­se 8 napon belül gyó­gyult, míg az autó­ban 20.000. forin­tos kár kelet­ke­zett.

A járá­si ügyész­ség az okta­tót köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vétés­égé­vel, míg a busz­so­főrt garáz­da­ság vétés­égé­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.