Főoldal » Hírek » Buszsofőrre támadt az utas, majd a buszt is megrongálta - fotóval -a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és ron­gá­lás miatt emelt vádat az ellen a 24 éves férfi ellen, aki a sal­gó­tar­já­ni autó­busz állo­má­son rátá­madt egy gép­ko­csi­ve­ze­tő­re, majd a buszt is megrongálta.

A vád sze­rint az ittas férfi 2020. decem­ber 18-án, dél­után, a sal­gó­tar­já­ni távol­sá­gi autó­busz pálya­ud­va­ron úgy akart fel­száll­ni a busz­ra, hogy nem vál­tot­ta meg előre a jegyét a pálya­ud­var pénz­tá­rá­ban. Ami­kor a busz­ve­ze­tő fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le és vásá­rol­ja meg a menet­je­gyét, a vád­lott a veze­tő­fül­ke elvá­lasz­tó ajta­ját dühö­sen neki­lök­te a gépkocsivezetőnek.

Ekkor a veze­tő a leszál­lí­tot­ta az autó­busz­ról, a férfi ennek ellen­állt, szi­dal­maz­ta, majd ököl­lel meg is ütöt­te a sofőrt, dula­kod­va mind­ket­ten a föld­re estek. Ezután a gép­ko­csi­ve­ze­tő beszállt az autó­busz­ba, annak ajta­ját bezár­ta és meg­pró­bált elin­dul­ni. Ekkor a vád­lott az autó­busz első szél­vé­dő­jén lévő egyik ablak­tör­lő lapá­tot lesza­kí­tot­ta a helyé­ről, a másik lapá­tot pedig meg­ron­gál­ta, majd a már bezárt autó­busz első ajta­ját több alka­lom­mal meg­rúg­ta és tovább ordítozott.

Az autó­busz­ban össze­sen mint­egy 130.000 forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét beis­me­rő és meg­bá­nó fia­tal fér­fi­vel szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ron­gá­lás miatt emelt vádat, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a kár meg­té­rí­té­sé­re köte­le­zést indítványozva. 

Az ügyész­ség akkor indít­vá­nyoz pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, ha az eljá­rás ada­tai alap­ján ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tés a vég­re­haj­tás elren­de­lé­se nél­kül is eléri a cél­ját, azaz vissza­tart­ja őt újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Amennyi­ben az elkö­ve­tő még­sem tanú­sít tör­vény­tisz­te­lő maga­tar­tást és a pró­ba­idő alatt elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt újabb sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lik, annak vég­re­haj­tá­sa már nem füg­geszt­he­tő fel, és azzal együtt a koráb­ban fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sét is le kell töltenie.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről köz­ért­he­tő­en: https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/