Főoldal » Archív » Buszvezetőre támadt – gyorsított eljárásban ítélték el

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 26 éves buda­pes­ti fér­fit, aki idén janu­ár 1-jén bán­tal­ma­zott egy busz­ve­ze­tőt.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017. janu­ár 1-jén dél körül egy nő tár­sa­sá­gá­ban a XXI. kerü­let, Erdő­sor utcai meg­ál­ló­ban a máso­dik ajtó­nál fel­szállt a Szi­get­szent­mik­lós és Buda­pest XXI. kerü­let, Szent Imre tér között köz­le­ke­dő távol­sá­gi autó­busz­ra. A vád­lott és a vele lévő nő a busz­so­főr több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra elle­né­re sem volt haj­lan­dó iga­zol­ni uta­zá­si jogo­sult­sá­gát, ezért a sér­tett mun­ka­kö­ré­nek meg­fe­le­lő­en eljár­va, meg­ta­gad­ta az uta­zás foly­ta­tá­sát. A vád­lott ezen fel­há­bo­rod­va elő­re­ment a busz­ve­ze­tő­höz, és őt több­ször tenyér­rel arcon ütöt­te. Ezután - a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben részt nem vett - tár­sá­val együtt leszállt a busz­ról.

A Buda­pes­ti XXI. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség az elkö­ve­tőt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a gya­nú­sí­tott­ként tör­té­nő fele­lős­ség­re vonást köve­tő 30 napon belül - bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a bün­te­tett elő­éle­tű férfi bűnös­sé­gét, és ezért őt 1 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság emel­lett elren­del­te két koráb­bi, más ügyek­ben jog­erő­sen kisza­bott - egy 1 év 6 hónap tar­ta­mú, vala­mint egy 2 év tar­ta­mú - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek a vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tás végett fel­leb­be­zést jelen­tett be.