Főoldal » Hírek » Bútorgarnitúra restaurálására csalt ki pénzt egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csa­lás miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a bútor res­ta­u­rá­tor­ral szem­ben, aki­nek tet­té­re, misze­rint a meg­ren­de­lő­jé­től 630 000 forin­tot csalt ki, és az érté­kes búto­ro­kat sem szol­gál­tat­ta vissza, egy koráb­bi ügyész­sé­gi saj­tó­hír kap­csán derült fény. 

A Tolna Megyei Főügyész­ség 2021 ápri­li­sá­ban egy helyi vád­eme­lés­ről tájé­koz­tat­ta a köz­vé­le­ményt, amely a sér­tett­hez is elju­tott. Az asszony a hír­adás­ból fel­is­mer­te, hogy őt is a cikk­ben írtak­hoz hason­ló módon káro­sí­tott meg egy férfi, ezért jelent­ke­zett a saj­tó­hírt kibo­csá­tó ügyész­ség­nél. A beje­len­té­se kap­csán meg­in­dult nyo­mo­zás végé­re tett pon­tot a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség vádirata.

A vád­irat sze­rint az 59 éves férfi még 2016 júni­u­sá­ban Pét­für­dőn vál­lal­ko­zott arra, hogy a sér­tett tulaj­do­ná­ban lévő érté­kes neo­rene­szánsz bútor­gar­ni­tú­rát res­ta­u­rál­ja, majd leg­ké­sőbb a követ­ke­ző év már­ci­u­sá­ig érté­ke­sí­te­ni fogja. A meg­ál­la­po­dást köve­tő­en a fér­fi­hez szál­lí­tot­ták a közel más­fél mil­lió forin­tot érő búto­ro­kat, a sér­tett pedig 500.000 forin­tot adott át a res­ta­u­rá­lás anyag­költ­sé­gé­re, majd a későb­bi­ek­ben össze­sen még továb­bi 130.000 forin­tot fize­tett a vád­lott költ­sé­ge­i­nek fede­zé­sé­re. A férfi azt állí­tot­ta, hogy a res­ta­u­rá­lást köve­tő­en leg­ke­ve­sebb hat és fél mil­lió forin­tért tudja a búto­ro­kat értékesíteni.

A férfi éve­kig hite­get­te a sér­tet­tet, hogy hama­ro­san vevőt talál a búto­rok­ra, ám ez nem tör­tént meg, a res­ta­u­rá­lást sem végez­te el és a búto­ro­kat sem adta vissza. Később, a már bün­te­tő­el­já­rás alatt álló elkö­ve­tő 500.000 forin­tot vissza­fi­ze­tett a sértettnek.

A vád­lott 2008. és 2021. között hason­ló módon máso­kat is meg­ká­ro­sí­tott, csa­lás miatt már 2017-ben elítél­ték és továb­bi eljá­rá­sok is folya­mat­ban van­nak ellene.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, de indít­vá­nyoz­ta azt is, a bíró­ság az újabb eljá­rást egye­sít­se a férfi ellen Tolna megyé­ben indult és ott folya­mat­ban lévő büntetőügyhöz.