Főoldal » Archív

Archív

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri nő ellen. A Somogy Megyei Főügyész­ség...

2014. január 7., 12:28

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint össze­sen csak­nem hét és fél mil­li­árd forint­tal káro­sí­tot­ta meg a költ­ség­ve­tést az a huszon­egy sze­mély, akik ellen az...

2014. január 6., 15:43

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 2013 decem­be­ré­ben vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti...

2014. január 6., 15:24

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek...

2014. január 3., 12:06

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 23 éves fér­fi­val szem­ben. A Somogy Megyei Fõügyész­ség...

2014. január 2., 10:27

Fel­ké­szü­lés az új Ptk. hatály­ba­lé­pé­sé­re A Leg­főbb Ügyész­ség köz­le­mé­nye      

2013. november 14., 8:18

Koszo­rú­zás Kozma Sán­dor kirá­lyi főügyész sír­já­nál a fiu­mei úti teme­tő­ben     

2013. június 6., 16:34

A Holo­kauszt Magyar­or­szá­gi Áldo­za­ta­i­nak Emlék­nap­ja alkal­má­ból dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr lerót­ta kegye­le­tét a Holo­kauszt Emlék­köz­pont­ban, az...

2013. április 16., 16:36

A "Buda­pest 100" rendezvény-sorozat kere­té­ben a Kúria nyílt napot tar­tott. A láto­ga­tók tájé­koz­ta­tást kap­tak a Ius­ti­tia szo­bor szü­le­té­sé­nek és...

2013. április 6., 16:20

1 2 1 096 1 097 1 098 1 099