Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

"Az ügyész­ség vádat emelt" - olvas­ha­tó gyak­ran a saj­tó­ban. Hogy való­já­ban mit is jelent ez a mon­dat, kide­rül a Folyé­ko­nyan jogá­szul újabb kis­film­jé­ből.

2021. május 31., 8:17

Az, hogy az elkö­ve­tő minél hama­rabb meg­kap­ja a bün­te­té­sét, fon­tos a tár­sa­da­lom szá­má­ra. A "bíró­ság elé állí­tás" azt szol­gál­ja, hogy az...

2021. május 25., 9:00

Sok­szor kerül szóba a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán a köz­na­pi beszél­ge­té­sek­ben is az "elévü­lés". Az elévü­lés fon­tos jog­in­téz­mé­nye a...

2021. május 19., 8:04

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze. A rend­őr­ség egyik...

2021. május 11., 9:33

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy...

2021. május 4., 8:31

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú...

2021. április 27., 8:38

1 2 3 4