Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

2013-ban került be a Büntető törvénykönyvbe a kapcsolati erőszak bűncselekménye Magyarországon. Az új bűncselekmény szemléletváltozást is hozott.

2021. november 10., 8:53

Kez­dő­dik az isko­la. Dr. Mónok And­rea, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze, helyet­tes szó­vi­vő­je, egy olyan terü­let­re igyek­szik fel­hív­ni a figyel­met,...

2021. augusztus 31., 8:40

Miért van szim­bo­li­kus sze­re­pe a vád­irat ismer­te­té­sé­nek? Az ügyész szá­má­ra milyen lehe­tő­sé­get kínál az, ha a bíró­ság előtt a saját sza­va­i­val...

2021. augusztus 24., 8:45

Az ítélet előtt az ügyész és a védő utoljára összefoglalja, hogy mit tart fontosnak az ügyben.

2021. augusztus 10., 8:24

A köz­vé­le­mény szá­má­ra kevés­be ismert az együtt­mű­kö­dő sze­mély sze­re­pe. Elő­for­dul­hat ugyan­is, hogy a ter­helt olyan infor­má­ci­ók bir­to­ká­ban...

2021. augusztus 2., 8:36

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek...

2021. július 26., 8:59

1 2 5 6