Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

Az ügyész­sé­gen ügyé­szek dol­goz­nak - gon­dol­hat­nánk, de ennél bonyo­lul­tabb a hely­zet. Az ügyész­ség mun­ka­tár­sa­i­ról továb­bi infor­má­ci­ó­kat ITT...

2021. február 26., 10:40

2021. február 26., 10:35

Az ügyész­nek rend­kí­vül sok­ré­tű és össze­tett fel­ada­tai van­nak, melyek vál­to­za­tos mun­ka­vég­zést tesz­nek lehe­tő­vé. Nem túl­zás azt állí­ta­ni, hogy...

2021. február 26., 10:33

A különb­sé­gek mel­lett per­sze van­nak hason­ló­sá­gok is. Az ügyész továb­bi fel­ada­ta­i­ról ITT is olvas­hat­nak:

2021. február 26., 10:31

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás rej­tel­me­i­ben kevés­bé jára­to­sak sok­szor nehe­zen tesz­nek különb­sé­get az ügyész és az ügy­véd mun­ká­ja között. Azt meg talán...

2021. február 26., 10:29

1 2 17 18 19