Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek...

2021. július 26., 8:59

Az elmúlt évben hozta meg lát­vá­nyos ered­mé­nye­it az a munka, amely­nek jogi hát­te­rét, intéz­mény­rend­sze­rét 2004 óta épí­tik Szlo­vá­ki­á­ban. Maros Zilin­ka...

2021. július 21., 8:30

Az osztrák korrupció ellenes ügyészi és hatósági tevékenységet mutatta be Franz Plöchl, Ausztria legfőbb ügyésze.

2021. július 14., 8:25

A 150 éves modern magyar ügyész­ség­ről adott rövid átte­kin­tést a Kos­suth Rádió Egy­szer volt…című tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti maga­zin­ja. A műsor a magyar...

2021. július 13., 8:25

Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is fel­szó­lalt a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi...

2021. július 7., 8:30

Egy időszaki kiállítás erejéig a Markó utcai épületben volt az a kisebb, Justitiát ábrázoló ezüst szobor is, amit Stróbl Alajos ajándékozott Kozma Sándornak.

2021. július 2., 8:30

1 2 7 8