Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben Újpet­re köze­lé­ben...

2021. május 6., 8:31

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te...

2021. április 29., 8:13

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki miköz­ben sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te, máso­kat pró­bált becsap­ni...

2021. április 27., 9:07

Pécsi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat három elkövetővel szemben, akik tapétákat loptak egy pécsi boltból.

2021. április 21., 11:57

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a szerb-montenegrói fér­fit, aki 2018. máju­sá­ban három arany­gyű­rűt tulaj­do­ní­tott el egy pécsi...

2021. április 20., 8:46

Közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat a sofőr ellen a Pécsi Járási Ügyészség.

2021. április 15., 8:44

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fia­tal­em­ber­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2021. már­ci­us 24-én Pécsett kira­bolt egy tra­fi­kot. A...

2021. április 13., 8:48

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai vál­lal­ko­zó ellen, aki fel­újí­tá­si mun­ká­kat...

2021. április 7., 8:49

A Pécsi Járási Ügyészség csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.

2021. március 31., 10:27

1 2 3 5 6