Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

Az Egri Tör­vény­szék a 46 éves vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san...

2021. július 23., 12:25

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem...

2021. július 15., 15:27

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nincs lehe­tő­ség eny­hí­tés­re a minő­sí­tett ember­ölés miatt elítélt erő­sza­kos...

2021. július 8., 15:42

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek az ügyé­ben, akit újszü­lött gyer­me­ké­nek...

2021. július 6., 14:06

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sa mel­lett vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett. A Nyír­egy­há­zi...

2021. június 30., 13:18

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa indo­kolt abban az ügy­ben, amely­ben egy bor­so­di...

2021. június 25., 12:58

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 2...

2021. június 18., 11:27

A súlyo­sí­tást célzó ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ér­tett az íté­lő­táb­la az idős asszonyt meg­ölő vád­lot­tak ügyé­ben. A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék...

2021. június 7., 10:04

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt négy vád­lot­tat ítélt...

2021. április 30., 12:36

1 2 4 5