Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Duna­új­vá­ro­si, vala­mint a Bics­kei Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé...

2021. július 26., 15:28

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más  bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú­val és apjá­val,...

2021. július 15., 8:15

A bíró­ság helyt adott a Fejér Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­nak a több­szö­rö­sen minő­sí­tett...

2021. július 13., 8:31

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. júli­us 6-áról 7-ére...

2021. július 9., 13:34

A Fejér Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és továb­bi...

2021. július 7., 9:48

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a három külön­bö­ző állam­pol­gár­sá­gú...

2021. július 6., 11:23

A Fejér Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett, több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt...

2021. július 2., 13:54

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a...

2021. június 30., 10:20

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a 27 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, nevelt lányá­val...

2021. június 28., 14:47

1 2 12 13