Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak és egy nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik...

2020. augusztus 5., 15:49

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a...

2020. július 17., 9:36

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki autó­já­val szán­dé­ko­san neki­haj­tott...

2020. július 15., 10:08

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, ami alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta...

2020. július 14., 12:17

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék csü­tör­tö­kön meg­tar­tott tár­gya­lá­sán osz­tot­ta a Fejér Megyei Főügyész­ség jogi állás­pont­ját mind a...

2020. július 10., 10:53

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­se alap­ján gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben von­ták fele­lős­ség­re a 21 éves román...

2020. július 9., 13:08

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a nőnek letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy koráb­bi agy­vér­zés miatt maga­te­he­tet­len pár­já­ra gyúj­tot­ta a...

2020. július 8., 12:24

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más  bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a tizen­há­rom sze­mély­ből álló...

2020. július 6., 10:29

1 2 11 12